Právne informácie

Podmienky používania internetových stránok www.mikotech.sk:

Prevádzkovateľom internetových stránok www.mikotech.sk je spoločnosť MIKOTECH spol. s r.o., Hybešova 33, 831 06 Bratislava (ďalej len Prevádzkovateľ), ktorá je v súlade so zákonom č. 618/2003 Z.z. o autorskom práve a právach súvisiacich s autorským právom (ďalej len „Autorský zákon“), oprávnená vykonávať majetkové práva k týmto internetovým stránkam. Ich akékoľvek použitie je možné výlučne len s predchádzajúcim výslovným písomným súhlasom Prevádzkovateľa. Pri preberaní a šírení údajov z webovej stránky a jej podstránok musí byť uvedený ako zdroj informácií Prevádzkovateľ a príslušný elektronický súbor nesmie byť v tejto súvislosti obsahovo ani inak pozmeňovaný. Dovoľujeme si Vás upozorniť, že používanie v protiklade s uvedenými podmienkami, resp. od nich odlišné môže mať za následok občianskoprávne, trestnoprávne a autorskoprávne postihy. Prevádzkovateľ bude vystupovať proti každému porušeniu práv, o ktorom získa informácie.

Podmienky používania internetových stránok www.mikotech.sk určuje, vydáva a mení výhradne Prevádzkovateľ. Používaním týchto internetových stránok dávate súhlas s týmito podmienkami.

Prevádzkovateľ vám dáva právo využívať stránky www.mikotech.sk výhradne pre vašu osobnú potrebu. Akékoľvek iné použitie stránok (ako celku, tak ich jednotlivých častí) podlieha predchádzajúcemu schváleniu prevádzkovateľa v súlade s Autorským zákonom. Prístup na stránky www.mikotech.sk a ich používanie je bezplatný.

Snahou prevádzkovateľa je poskytovať prostredníctvom stránok www.mikotech.sk vždy správne a aktuálne údaje a informácie. Napriek tomu sú všetky údaje a informácie uverejnené na týchto stránkach informatívne a nemajú záväzný charakter. Prevádzkovateľ nezodpovedá za správnosť a aktuálnosť informácií, ktoré preberá na stránky www.mikotech.sk z iných zdrojov.

Prevádzkovateľ nenesie žiadnu zodpovednosť za:

  • škody spôsobené používaním stránok www.mikotech.sk,
  • reklamu, prípadne inú formu propagácie prevádzkovanú tretím subjektom prostredníctvom stránok www.mikotech.sk,
  • obsah a škody spôsobené používaním stránok patriacich tretím subjektom, ktoré je možné navštíviť prostredníctvom stránok www.mikotech.sk,
  • tie prípadné škody, straty a náklady, ktoré vzniknú následkom používania webovej stránky, jej prípadnej nefunkčnosti, nesprávneho fungovania, prevádzkovej poruchy, nepovolenej zmeny údajov kýmkoľvek, ani za škody pochádzajúce z oneskorenia prenosu informácií, pôsobenia počítačového vírusu, poruchy linky alebo systému, alebo z iných podobných príčin.

Je zakázané akýmkoľvek spôsobom zasahovať bez súhlasu Prevádzkovateľa do technickej podstaty alebo obsahu stránok www.mikotech.sk. Právo realizovať zmeny, odstránenie alebo doplnenie akýchkoľvek súčastí stránok má výhradne Prevádzkovateľ. Prevádzkovateľ si vyhradzuje právo kedykoľvek, bez predchádzajúceho oznámenia vykonať úpravy a opravy, ďalej si vyhradzuje úplne, alebo čiastočne zrušiť webovú stránku, alebo informácie na nej zverejnené.

Je zakázané prenášať na internetové stránky www.mikotech.sk alebo ich prostredníctvom odosielať akékoľvek materiály a informácie odporujúce dobrým mravom alebo porušujúce právne predpisy.

S výnimkou týchto podmienok nemá zverejnenie akýchkoľvek údajov alebo informácií na stránkach www.mikotech.sk povahu žiadneho právneho úkonu smerujúceho ku vzniku právneho vzťahu medzi Prevádzkovateľom a používateľom, pokiaľ nie je v jednotlivých prípadoch uvedené inak. Právne vzťahy, ktoré vznikli medzi Prevádzkovateľom a používateľom týchto stránok sa riadia podľa znenia týchto podmienok platného ku dňu vzniku týchto vzťahov.

Prístupom na webovú stránku www.mikotech.sk a prehliadaním jej obsahov dávate súhlas s uvedenými podmienkami. Ak s týmito podmienkami nesúhlasíte, neotvárajte, prosím našu webovú stránku!

Podmienky používania stránok www.mikotech.sk sú platné a účinné dňom ich zverejnenia. Podmienky boli zverejnené 7.7.2013.