Ochrana osobných údajov

Dňa 30.4.2013 bol v Národnej rade SR schválený zákon č. 122/2013 Z. z. o ochrane osobných údajov (ďalej len „zákon” alebo „nový zákon”), ktorý nadobudne účinnosť dňa 1. júla 2013. Nový zákon bol prijatý z dôvodu potreby dôslednej transpozície Smernice Európskeho parlamentu a Rady 95/46/ES o ochrane jednotlivcov pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe týchto údajov a tiež na základe záverov a odporúčaní schengenského hodnotenia a úloh vyplývajúcich zo Schengenského akčného plánu Slovenskej republiky. Prijatý zákon o ochrane osobných údajov zruší v súčasnosti platný zákon č. 428/2002 Z. z. o ochrane osobných údajov.

Účelom nového zákona o ochrane údajov je sprehľadnenie a precizovanie právnej úpravy. Dotkne sa napríklad sprostredkovania spracúvania osobných údajov, bezpečnosti údajov alebo povinností zodpovednej osoby, ktorá vykonáva dohľad nad ochranou osobných údajov.

Viac informácii na danú tému nájdete v našich blogoch.

K problematike ochrany osobných údajov Vám ponúkame:

  • konzultácie v oblasti ochrany osobných údajov
  • školenia oprávnených osôb
  • návrhy bezpečnostných opatrení
  • spracovanie dokumentácie
  • kontrola splnenia legislatívnych požiadaviek
  • aktualizáciu bezpečnostného projektu
  • aktualizáciu bezpečnostných smerníc
  • konzultácie k ohlásenej kontrole zo strany kontrolného úradu
  • vypracovanie bezpečnostného projektu
  • vypracovanie bezpečnostných smerníc
Kto sú tí, ktorých by táto problematika mohla zaujímať ? 

Napríklad: zástupcovia spoločností, personalisti, mzdoví účtovníci, podnikoví právnici, manažéri IT, správcovia počítačových sietí, zástupcovia podnikateľskej sféry, školy, obce, vyššie územné celky, zdravotnícke zariadenia, bytové družstvá, neziskové organizácie a ďalšie subjekty, ktoré spracúvajú osobné údaje svojich zamestnancov, či klientov…

Pre svojich stálych zákazníkov pripravujeme znalostnú databázu, kde bude možné nájsť odpovede na konkrétne príklady a prípady z praxe.

Kľúčové slová: Ochrana osobných údajov, zákon, 122/2013, zodpovedná osoba, oprávnená osoba, dotknutá osoba, bezpečnostný projekt, bezpečnostné smernice, bezpečnostné opatrenia
Zaujímavosti OOU