Blog Archives

Poďakovanie a prianie

Vážení obchodní partneri, ďakujeme Vám za spoluprácu a dôveru, ktorú ste nám prejavili počas celého roku. Prajeme Vám pokojné prežitie vianočných sviatkov a veľa pracovných aj osobných úspechov v roku 2015. Tešíme sa na ďalšiu spoluprácu. MIKOTECH, spol. s r.o.

Posted in Akcie, Blog, Hardware, Ochrana osobných údajov zákon 122/2013 Z.z., Software, Spojovací materiál

Získali sme certifikát AAA

Certifikat_AAA

Naša firma prešla hodnotením firiem,  ktoré sa vykonáva z hľadiska ich ekonomických výsledkov, z hľadiska pozície na trhu a to ako na území celej krajiny tak v zohľadnení  pozície na trhu v rámci regiónu  a ďalších parametrov (zverejnená účtovná uzávierka za posledné 3 roky, marža, ziskovosť,

Posted in Blog

Prečo je výhodné mať zodpovednú osobu ?

Podľa zákona č. 122/2013 Zb. z. v znení zákona č. 84/2014 Zb.z. prevádzkovateľ môže výkonom dohľadu nad dodržiavaním zákonných ustanovení pri spracúvaní osobných údajov písomne poveriť jednu alebo viaceré zodpovedné osoby. Nie je to teda povinnosť, ale možnosť prevádzkovateľ poveriť zodpovednú

Posted in Blog, Ochrana osobných údajov zákon 122/2013 Z.z.

Novela zákona o OOU z apríla 2014

Novela zákona o ochrane osobných údajov Novela zaviedla niekoľko zmien, ktoré by mali znížiť administratívnu záťaž, ako aj zmierniť niektoré povinnosti prevádzkovateľov a sprostredkovateľov. Ide napríklad o zavedenie ohlasovacej povinnosti namiesto doterajšej registračnej povinnosti, alebo zavedenie fakultatívnosti pokút. Novelou boli tiež

Posted in Blog, Ochrana osobných údajov zákon 122/2013 Z.z.

Ukážkový test zodpovednej osoby

Úrad na ochranu osobných údajov SR zverejnil na svojej webstránke ukážkový test na skúšku na výkon funkcie zodpovednej osoby na ochranu osobných údajov

Posted in Blog, Ochrana osobných údajov zákon 122/2013 Z.z.

EcoDrive – Ekonomický a Ekologický pohľad na štýl jazdy vodičov

Viete ktoré je najlepšie terénne auto? Predsa to firemné …. Určite poznáte tento starý, ale pravdivý vtip. Nejedno služobné vozidlo sa „nedožije“ ani pár rokov bez toho, aby nemuselo ísť do generálky. Ak hľadáte riešenie, ponúkame Vám ho. Systém EkoDrive

Posted in Blog, Software

Dňa 17.6.2013 bola schválená vyhláška, ktorou sa ustanovujú podrobnosti o skúške fyzickej osoby na výkon funkcie zodpovednej osoby

VYHLÁŠKA   Úradu na ochranu osobných údajov Slovenskej republiky z 13. júna 2013,   ktorou sa ustanovujú podrobnosti o skúške fyzickej osoby na výkon funkcie zodpovednej osoby       Úrad na ochranu osobných údajov Slovenskej republiky (ďalej len „úrad“) podľa §

Posted in Blog, Ochrana osobných údajov zákon 122/2013 Z.z.

Dňa 17.6.2013 bola schválená vyhláška o rozsahu a dokumentácii bezpečnostných opatrení

VYHLÁŠKA   Úradu na ochranu osobných údajov Slovenskej republiky z  13. júna 2013, o rozsahu a dokumentácii bezpečnostných opatrení Úrad na ochranu osobných údajov Slovenskej republiky (ďalej len „úrad“) podľa § 20 ods. 3 zákona č. 122/2013 Z. z. o ochrane osobných

Posted in Blog, Ochrana osobných údajov zákon 122/2013 Z.z.

Do kedy sú stanovené termíny na plnenie nového zákona č. 122/2013 Z.z. na ochranu osobných údajov ?

Treba si pozrieť tzv. prechodné ustanovenia, ktoré sú v paragrafe 76: § 76 (1) Prevádzkovateľ uvedie do súladu s týmto zákonom do šiestich mesiacov odo dňa jeho účinnosti všetky informačné systémy, v ktorých spracúva osobné údaje t.j.  do 31.12.2013. (2) Prevádzkovateľ je povinný zmluvný vzťah so sprostredkovateľom

Posted in Blog, Ochrana osobných údajov zákon 122/2013 Z.z.

Nový Zákon na ochranu osobných údajov je už od 28.5.2013 publikovaný v Zbierke zákonov pod číslom 122/2013

Predpis č. 122/2013 Z. z.Zákon o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov Zo dňa 30.04.2013 Čiastka 031/2013 Účinnosť od 01.07.2013 (za 33 dní odo dnes 29.5.2013) Viac na www.zakony.sk resp. informácia z webstránky Úradu na ochranu osobných údajov: www.uoou.sk Dňa 28.

Posted in Blog, Ochrana osobných údajov zákon 122/2013 Z.z.