Monthly Archives: June 2014

Prečo je výhodné mať zodpovednú osobu ?

Podľa zákona č. 122/2013 Zb. z. v znení zákona č. 84/2014 Zb.z. prevádzkovateľ môže výkonom dohľadu nad dodržiavaním zákonných ustanovení pri spracúvaní osobných údajov písomne poveriť jednu alebo viaceré zodpovedné osoby. Nie je to teda povinnosť, ale možnosť prevádzkovateľ poveriť zodpovednú

Posted in Blog, Ochrana osobných údajov zákon 122/2013 Z.z.

Novela zákona o OOU z apríla 2014

Novela zákona o ochrane osobných údajov Novela zaviedla niekoľko zmien, ktoré by mali znížiť administratívnu záťaž, ako aj zmierniť niektoré povinnosti prevádzkovateľov a sprostredkovateľov. Ide napríklad o zavedenie ohlasovacej povinnosti namiesto doterajšej registračnej povinnosti, alebo zavedenie fakultatívnosti pokút. Novelou boli tiež

Posted in Blog, Ochrana osobných údajov zákon 122/2013 Z.z.